Aktuellt

Boo KFUM IA, valberedningen

Till medlemmarna Boo KFUM IA

Valberedningen arbetar för fullt med förslag till föreningens årsmöte 23 oktober. Under de senaste dagarna har kommit förslag som tar lite extra tid att bereda. Valberedningens förslag beräknas därför kunna läggas ut på föreningens hemsida om några dagar.

För valberedningen

Jonas Thorén
Sammankallande

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar har nu börjat publiceras på hemsidan i foldern med samma namn:

Senast en vecka innan årsmötet kommer alla dokument att finnas tillgängliga där.
Vi vill återigen uppmana alla medlemmar att närvara på detta viktiga årsmöte!

Hälsningar Huvudstyrelsen

Årsmöte

Kallelse till Boo KFUMs årsmöte torsdagen den 23 oktober 2014, klockan 19.00 i Nacka Aula, Griffelvägen 11, Nacka

Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan och i Rackethallen från den 16 oktober.

Förslag till föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av
  1. Ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringspersoner (tillika rösträknare) för mötet
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Verksamhetsberättelser
 8. Förvaltningsberättelser (balans- och resultaträkning)
 9. Information om Grant Thorntons fördjupade granskning
 10. Revisionsberättelser
 11. Fastställande av balansräkning
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna
 13. Medlemsavgift för 2015
 14. Ny sektion för klättring
 15. Verksamhetsplan och budget för 2014/2015
 16. Ev. motioner och HSs yttrande
 17. Val av
  1. Ordförande för föreningen för en tid av 1 år
  2. Ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av 2 år – minst sex övriga ledamöter Suppleanter i huvudstyrelsen för en tid av 1 år, turordning
  3. Ordförande och ledamöter (2 till 6) i badmintonsektionen
  4. Dito bordtennis
  5. Dito budo
  6. Dito dans/musikal
  7. Dito innebandy
  8. Dito tennis
  9. Dito klättring (beroende av årsmötets beslut, punkt 14)
  10. En revisor och en revisorssuppleant för en tid av 1 år
  11. Representanter (2) i Stiftelsen Boo KFUM Sporthall
  12. Utse eventuella ombud, representanter för Föreningen – Förslag: delegeras till HS
  13. Valberedning, varav en ordförande
 18. Utmärkelser
 19. Övriga frågor
 20. Avslutning


Välkomna!

Peter Jansson
Ordförande

VIKTIGT MEDDELANDE

Boo KFUMs årsmöte flyttas två dagar till 23/10: : Nacka Aula. Tid: 19.00

Anledningen är att Nacka aula inte var ledig 21/10 och vi i styrelsen hoppas på lika bra uppslutning som sist när vi gör bokslut över de två senaste åren och väljer en ny styrelse som skall leda Boo KFUM under kommande år.

Sista dagen för motioner till årsmötet är satt till 1/10

Välkomna önskar styrelsen

Boo KFUM IA 2014-09-16

Valberedningen

Till Boo KFUM IAs medlemmar

DAGS FÖR NOMINERINGAR
till valen vid Boo KFUM IAs ordinarie årsmöte 2014-10-21

Vid årsmötet ska förutom mötesfunktionärer väljas följande (mandattider inom parentes):

 • 1. Huvudstyrelsen

 • Ordförande (1 år)
  Halva antalet övriga ledamöter (2 år), valda så att samtliga sektioner representeras
  Suppleanter (1 år) med av årsmötet fastställd turordning för tjänstgöring

 • 2. 1 revisor jämte 1 suppleant (1 år för vardera)

 • 3. Sektionsstyrelser

 • Ordförande (1 år)
  Två till sex ledamöter (1 år)

 • 4. Ledamöter till valberedning (1 år), varav 1 utses till ordförande

 • 5. Två ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Boo KFUM Sporthall (2 år)

 • 6. Val av ombud för övriga förtroendeposter och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud


 • Styrelsen består av ordförande på 1 år och minst 6 övriga ledamöter på 2 år som utses så att föreningens 6 sektioner blir representerade. Mandattiden för de sistnämnda anpassas så att hälften väljs varje år. Vid föregående årsmöte 2014-03-13 valdes en helt ny styrelse. Det innebar att 3 ledamöter valdes på 2 år och 3 på 1 år. Nu ska således väljas en ordförande på 1 år och 3 ledamöter på 2 år. De som valdes på 2 år sitter kvar – om någon av dessa vill sluta nu sker fyllnadsval på 1 år. Vid årsmötet 2014-03-13 utsågs inga styrelsesuppleanter. Stadgar anger inte hur många dessa får vara. Suppleantens mandattid är 1 år. Suppleanterna är inte personliga utan inträder i av årsmötet fastställd turordning.

  Sektionerna förutsätts förbereda förslag på vilka de vill ha i sin sektionsstyrelse. Därefter beslutar årsmötet.

  Valberedningen tar inte fram förslag till Valberedning.

  För alla förslag till val gäller - Den som föreslås ska vara vidtalad och beredd att ställa upp.

  Förslag lämnas till Valberedningens ledamöter

  Christer Källberg e-post: christer.kallberg@gmail.com, tel 0737 482 847
  Johan Linander e-post: anmalan.boopingis@gmail.com, tel 070 268 96 01
  Jonas Thorén e-post: jonas@thoren.as, tel 0733 39 12 10

  Valberedningen

  Hej alla medlemmar!

  Nu är det dags att ta sommarlov efter en händelserik vår. Vi i den nya styrelsen vill skicka en sommarhälsning och berätta lite om vårt arbete under våren samt blicka framåt mot årsmötet i oktober.

  Sedan årsmötet i mars gav oss förtroendet att leda Boo KFUM fram till årsmötet i oktober har vi haft fyra stycken styrelsemöten och ett arbetsmöte.
  Det allra viktigaste resultatet av vårt arbete så långt, tycker vi själva, är att vi nu arbetar som en styrelse utan inre stridigheter med ett gemensamt mål att göra Boo KFUM till en ännu bättre klubb än den är i dag. Ett första resultat av vårt arbete är att bordtennissektionen kommer att bedriva verksamhet inom Boo KFUM från juli 2014.
  Grant Thornton har kontrakterats för att genomföra en oberoende och fullständig genomlysning av Boo KFUMs verksamhet 2012/2013 och 2013/2014.
  I juni gick Boo KFUMs kanslist Louise Karlsson i pension efter mycket lång, uppskattad och trogen tjänst. I samband med det ser vi över de arbetsuppgifter som kansliet utför och undersöker möjligheterna att upphandla systemstöd för att minska den manuella hanteringen av medlemsregister, utskick och faktureringar.
  Styrelsen kommer även att se över hemsidan inom kort och kommer att aktivt uppdatera om arbetet på Boo KFUMs facebooksida. Alla våra styrelseprotokoll läggs upp på Boo KFUMs hemsida för den som vill följa vårt arbete. Ni som har frågor är alltid välkomna att kontakta oss via kansliets email. Vi svarar på alla frågor så gott det går och så snabbt vi kan.
  Under sensommaren kommer vi att börja förberedelserna inför årsmötet 21 oktober. Efter årsmötet skall allt vara i fas igen. Budgetar, verksamhetsrapporter, verksamhetsplaner mm skall färdigställas så att all dokumentation och all verksamhet efter oktober är i enlighet med klubbens stadgar.

  Sist men inte minst, ett stort tack till alla er deltagare och ledare som kämpat på med gott humör och sett till att verksamheten inte blivit påverkad av det senaste årets turbulens. Det är ni som är grunden i en ideell förening.

  Vi i styrelsen önskar er alla en skön sommar med avkoppling, sol, idrott och lek. Vi ses igen i augusti.

  Jessica Thorelius, Jeannette Ericsson, Karin Norman, Peter Jansson, Roger Jakobsson, Håkan Thorsell och Magnus Jahnsson

  Hej och välkommen till vår nya Facebook-sida

  Vårt mål är att kunna hålla er uppdaterade om vad som händer och även skapa en plats för diskussion och utbyte.

  Gilla oss gärna!

  //Boo KFUMs huvudstyrelse

  Öppettider

  Kansliet
  Måndag - Fredag: 09:30 - 16:00

  Rackethallen
  Måndag - Fredag: 08:00 - 21:00
  Lördag: 08:00 - 17:00
  Söndag: 08:00 - 21:00

  Shopen
  Måndag - Fredag: 10:30 - 21:00
  Lördag: 10:00 - 17:00
  Söndag: 08:00 - 21:00

  Helgdagar
  Stängt: Julafton
  Juldagen
  Annandag jul
  Nyårsafton
  Nyårsdagen
  Trettondedag jul
  Långfredagen
  Påskafton
  Påskdagen
  Annandag påsk
  1:a maj
  Kristi himmelfärds dag
  Pingstafton
  Pingstdagen
  6:e juni
  Midsommarafton
  Midsommardagen
  Alla helgons dag
  Öppet till 17:00 Dagen före julafton
  Trettondedagsafton
  Skärtorsdagen
  Valborgsmässoafton